Nói lời cảm ơn trong nhiều tình huống

Trên đây là những mẫu câu hữu ích để diễn tả sự biết ơn khi viết thư. Bạn không nên sử dụng những mẫu viết rút gọn, ví dụ như “I’m” mà nên viết dạng đầy đủ, chẳng hạn “I am” trong những trường hợp cần văn phong trang trọng.

– Many thanks for your email. (Cảm ơn vì email của anh)

– I was so pleased to hear from you. (Tôi đã rất vui khi nhận được thư trả lời của ông)

– I greatly appreciate your kind words. (Tôi rất ghi nhận những lời tốt đẹp của ông)

– I am very thankful that you are considering my problem. (Tôi rất biết ơn khi ông cân nhắc vấn đề của tôi)

– Thank you for your consideration. (Cảm ơn vì sự quan tâm của ông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *