Những câu nói truyền cảm hứng cho tuần mới

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.– Helen Keller/ Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác được mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng lại mà không nhận ra một cánh cửa khác đã được mở ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *